Warunki korzystania ze strony internetowej firmy Blistex

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY BLISTEX. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY. Korzystanie ze strony internetowej jest uzależnione od akceptacji następujących warunków. Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Nie można korzystać z naszej strony internetowej w przypadku braku zgody na przestrzeganie jakiejkolwiek części poniższych warunków.

Przeglądanie zawartości za pomocą przeglądarki oraz na buforowanie jest dozwolone w ograniczonym zakresie.

Wszystkie obrazy, elementy projektu strony internetowej, tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, pozostała zawartość, prezentacja, dobór i układ oraz całe oprogramowanie są zastrzeżone. Copyright 2009, Blistex, Inc. Menedżer strony internetowej Blistex. 1800 Swift Drive Oak Brook, IL 60523-1574. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

1. WŁASNOŚĆ. Niniejsza strona internetowa i każdy z jej elementów jest zastrzeżoną własnością Blistex Inc. (dalej zwaną „Blistex”) lub jej usługodawców i dystrybutorów zewnętrznych. Części zawartości znajdującej się na stronie internetowej mogą być własnością usługodawców i dystrybutorów zewnętrznych i są dziełem odpowiednich usługodawców zewnętrznych chronionym prawem autorskim. Żadne treści ani dane znajdujące się na stronie internetowej nie mogą być powielane, ponownie publikowane, dystrybuowane, sprzedawane, przekazywane ani modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody Blistex lub jej usługodawców i dystrybutorów zewnętrznych. Ponadto tym znaki handlowe, logo i znaki usługowe zamieszczone na stronie (dalej zwane łącznie „Znakami handlowymi”) są zastrzeżone zgodnie z prawem zwyczajowym jako Znaki handlowe Blistex, jej podmiotów powiązanych i różnych stron trzecich. Żadne z treści prezentowanych na stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako udzielenie, w drodze domniemania, na zasadzie estoppel, licencji, ani prawa do wykorzystywania jakichkolwiek Znaków handlowych bez pisemnej zgody Blistex lub innej strony będącej właścicielem Znaków handlowych.

2. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ. Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celu przeglądania jej zawartości i wysyłania zapytań do Blistex, nie zaś w jakimkolwiek innym celu. Strona i treści przedstawione na stronie nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, przekazywane ani dystrybuowane bez pisemnej zgody BLISTEX, z wyjątkiem pobierania, wyświetlenia i drukowania jednego egzemplarza materiałów przedstawionych na stronie na jednym komputerze, wyłącznie dla celów prywatnych, nie zaś komercyjnych. „Głębokie linkowanie”, „osadzanie” lub stosowanie analogicznej technologii bez szczegółowego upoważnienia na piśmie jest surowo zabronione. Nieupoważnione korzystanie ze strony internetowej lub materiałów zawartych na stronie może naruszać obowiązujące przepisy prawa autorskiego, znaków handlowych, inne przepisy prawa własności intelektualnej lub inne przepisy. Należy zachować wszystkie informacje na temat praw autorskich i znaków handlowych, w tym wszelkie inne informacje dotyczące tytułu własności, zawarte w materiałach. Wykorzystywanie wspomnianych materiałów na innej stronie internetowej lub w innym otoczeniu połączonych sieciowo komputerów jest zabronione. Zabrania się zamieszczania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów nielegalnych, zawierających pogróżki, oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych oraz wszelkich innych materiałów, które mogą stanowić lub zachęcać do postępowania, które można uznać za przestępstwo kryminalne, powodujących powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszających przepisy. 

3. WIEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Oświadczam, że jestem w odpowiednim wieku uprawniającym do korzystania ze strony internetowej oraz do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań dotyczących wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać na skutek korzystania ze strony. Rozumiem, że jestem odpowiedzialny/-a finansowo za wszelkie przypadki korzystania ze strony internetowej przeze mnie lub przez osoby wykorzystujące moje informacje do logowania.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Zapoznałem/-am się z Polityką prywatności firmy Blistex, której warunki są zawarte w niniejszym dokumencie, i zgadzam się z zasadnością warunków polityki. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wszelkich informacji przekazanych do Blistex przez Blistex lub jej usługodawców i dystrybutorów zewnętrznych, zgodnie z warunkami i w celach przedstawionych w Polityce prywatności firmy Blistex.

5. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Ani Blistex, ani usługodawcy i dystrybutorzy zewnętrzni nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących strony internetowej, przedstawionych na niej materiałów ani żadnych stron, do których odsyłają linki na stronie, ani materiałów na stronie, do której odsyłają linki na stronie, przy czym wszystkie materiały są dostarczone w ich aktualnej postaci. Ani Blistex, ani usługodawcy i dystrybutorzy zewnętrzni nie gwarantują dokładności, kompletności, aktualności, ani wiarygodności jakichkolwiek treści, czy danych znajdujących się na stronie internetowej lub na stronie, do której odsyła link, i strony te w sposób wyraźny zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków, w tym dorozumianych gwarancji i warunków pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw oraz wynikających z ustaw lub innych przepisów prawa, przebiegu transakcji handlowych lub zwyczajów handlowych.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Blistex nie przejmuje odpowiedzialności ani zobowiązań z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność, spowodowanych dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek strony, do której odnosi link, lub spowodowanych pobieraniem jakichkolwiek materiałów, programów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo, audio lub innych materiałów z niniejszej strony internetowej lub strony, do której odnosi link. W żadnym wypadku Blistex ani usługodawcy lub dystrybutorzy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkody, straty, roszczenia, uszkodzenia, ani jakiegokolwiek zadośćuczynienia za krzywdy moralne, odszkodowania karnego ponad rzeczywistą szkodę, odszkodowania pośredniego, dodatkowego lub dalszego (w tym m.in. z tytułu utraty zysków lub oszczędności), niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter umowny, deliktowy czy oparta jest na innej podstawie, wynikających bezpośrednio lub w jakikolwiek sposób związanej z (i) korzystaniem ze strony internetowej lub treści zamieszczonych na stronie, (ii) korzystaniem ze strony internetowej, do której odnosi link lub treści zamieszczonych na tej stronie, (iii) jakąkolwiek awarią lub opóźnieniem (w tym m.in. korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z jakiegokolwiek elementu strony dla potrzeb rezerwacji lub zakupu biletów), (iv) działaniem lub brakiem działania Blistex lub usługodawców lub dystrybutorów zewnętrznych lub (v) działaniem jakiegokolwiek właściciela lub operatora zewnętrznego jakiejkolwiek strony internetowej, do której odnosi link, nawet jeżeli strona ta była powiadomiona o możliwości odszkodowania na rzecz tych stron lub jakiejkolwiek innej strony.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Przejmuję od Blistex i wszystkich usługodawców i dystrybutorów zewnętrznych oraz ich pracowników wyższego szczebla, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, przyczyn pozwów lub roszczeń, w tym m.in. uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wniesionych przez strony trzecie i wynikających z korzystania przeze mnie z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek stron, do których odnosi link. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA. Należy zdawać sobie sprawę, że materiały ukazujące się na naszej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają zastępować indywidualnej porady lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej. Nie należy wykorzystywać zawartych tu informacji w celu diagnozowania lub leczenia problemu zdrowotnego lub choroby ani przepisywania jakichkolwiek leków. Należy uważnie czytać wszystkie informacje zamieszczone na opakowaniach. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia problemu medycznego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ogólne informacje i inne oświadczenia dotyczące produktów opisywanych na stronie mogły nie być poddane ocenie przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków i nie są przeznaczone do diagnozowania, prowadzenia, leczenia ani profilaktyki chorób. Dodatkowe informacje zamieszczono na opakowaniach produktów.

9. PRZEKAZANE MATERIAŁY. „Przekazane materiały” oznaczają wszelkie uwagi, informacje zwrotne, sugestie, zdjęcia, e-maile i podobne informacje lub materiały przekazane do Blistex i dotyczące usług Blistex. Przekazane materiały nie będą poufne i z chwilą przekazania ich Blistex staną się własnością Blistex. Dostarczenie Przekazanych materiałów oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Blistex wszelkich przynależnych na całym świecie praw, tytułów własności i udziałów w prawach autorskich i własności intelektualnej do Przekazanych materiałów. Oświadczam i zapewniam, że wszelkie Przekazane materiały dostarczane do Blistex są kompletne i dokładne. Uznaję swoją odpowiedzialność za Przekazane materiały oraz potwierdzam, że ja, nie zaś Blistex, ponoszę pełną odpowiedzialność za Przekazane materiały, łącznie z ich legalnością, wiarygodnością, stosownością, oryginalnością i prawami autorskimi. Z zasady Blistex nie sprawdza ani nie monitoruje żadnych Przekazanych materiałów.

10. WZAJEMNA RELACJA. Korzystanie ze strony w dowolnym celu jest niezależne od Blistex i nie jest realizowane z pozycji pracownika, przedstawiciela, wspólnika ani podmiotu związanego z Blistex na zasadach joint venture.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niniejsza Umowa i jej realizacja podlegają przepisom stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez uwzględniania postanowień dotyczących konfliktu praw. Wyrażam zgodę i poddaję się wyłącznej jurysdykcji sądów w Cook County, stan Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki, we wszystkich kwestiach i sporach wynikających z korzystania przeze mnie z niniejszej strony internetowej i niniejszej Umowy.

12. CESJA. Cesja, przekazywanie, podzlecanie lub delegowanie praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest zabronione.

13. MODYFIKACJA. Blistex może w dowolnym czasie modyfikować niniejsze warunki, a dalsze korzystanie ze strony będzie uzależnione od warunków obowiązujących w chwili korzystania ze strony internetowej.

14. DODATKOWE WARUNKI. Dodatkowe warunki, których należy przestrzegać, mogą obejmować rezerwacje, zakupy towarów i usług oraz inne przypadki wykorzystania części strony internetowej.

15. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Niniejsze warunki podlegają zasadzie rozdzielności. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieegzekwowalne lub nieważne, zostanie ono pomimo to wykonane w najpełniejszym zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem, a uznanie jego nieegzekwowalności lub nieważności nie wpłynie na ważność ani wykonalność żadnego z pozostałych postanowień.

16. NAGŁÓWKI. Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach korzystania są użyte dla większej przejrzystości tekstu i nie ograniczają ani nie mają wpływu na niniejsze Warunki korzystania.

17. INTEGRALNOŚĆ UMOWY. Niniejsze warunki, wraz z warunkami włączonymi lub wzmiankowanymi w niniejszej Umowie, stanowią całość umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy (ustne lub pisemne) dotyczące przedmiotu umowy i nie mogą być zmieniane ani modyfikowane inaczej, niż na piśmie lub poprzez ich udostępnienie na niniejszej stronie internetowej.

 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Jojoba Rescue
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Agave Rescue
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Sensitive Mint Melon
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Sensitive
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Lip Infusions Hydration
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Lip Infusions Nourish
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Intensive
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> MedPlus
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Protect Plus
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Conditioner
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Classic
 • Blistex<small><sup>®</sup></small> Hemp&Shea Hydration